Wandelroutes in beeld
Ga naar de inhoud
Routes Nederland > Noord-Brabant

Woudrichem


Door een middeleeuws rivierenlandschap


Provincie: Noord-Brabant
Plaats: Woudrichem
Aantal kilometers: 11
Tijdsduur: ca. 2,5 uur


Tussen Woudrichem en Sleeuwijk liggen bijzondere uiterwaarden. Je wandelt over de Groesplaat, Sleeuwijkerwaard. Je kunt hier heerlijk al wandelend genieten van het afwisselende rivierenlandschap tussen paarden en koeien. Uiteraard wandel je ook langs en door het vestingstadje Woudrichem.


De Groesplaat

De Groesplaat is een grotendeels open uiterwaard. Opvallend is de evenwijdig aan de rivier lopende nevengeul. Langs deze geul is een moerasvegetatie aanwezig welke geleidelijk overgaat in vochtige tot droge graslanden en ruigtes. Op verschillende plaatsen komt rietmoeras en opgaand wilgenbos voor. Langs de rivier liggen zandstrandjes met aansluitend een zandige oeverwal.


Kenmerkende flora van het gebied is te vinden op de hoger gelegen zomerkaden en oeverwal: stroomdalsoorten zoals sikkelklaver, geel walstro, heksenmelk, knoopkruid, geoorde zuring en echte kruisdistel vallen hier op. Langs de slikachtige oevers van de nevengeul zijn slijkgroen, naaldwaterbies, klein vlooienkruid, Bruin cypergras en zwart tandzaad te vinden. Langs de rivier kiemen door de rivier aangevoerde zaden van exotische planten zoals tomaat, zonnebloem, afrikaantje en doornappel.


Kenmerkende vogelsoorten voor het gebied zijn blauwborst, rietgors en kleine karekiet. De nevengeul oefent een grote aantrekkingskracht uit op diverse vogelsoorten die hier komen foerageren zoals grutto, tureluur, oeverloper en incidenteel lepelaar en grote zilverreiger. In de winter zijn hier veel eendachtigen en ganzen te zien zoals kuifeend, wintertaling, krakeend, grauwe gans, kolgans en brandgans.


Door de grote variatie aan begroeiingen voelen veel insectensoorten zich thuis in het gebied. In de zomer zijn veel sprinkhanen waar te nemen waaronder de vrij zeldzame greppelsprinkhaan en de bramensprinkhaan. Een bijzondere libellensoort in dit gebied is de rivierrombout, waarvan de larve in de rivier leeft. Opvallende zoogdieren in het gebied zijn de Galloway-runderen en IJslandse paarden. Deze zijn door de beheerder uitgezet om te zorgen voor kleinschalige variatie in de vegetatiestructuur. Naast deze grazers worden soms reeën gezien.

Sleeuwijkerwaard
De Sleeuwijkerwaard is een ruig begroeide uiterwaard met overwegend wilgenbos, struweel en rietmoeras.

De wilgenbossen en struwelen zijn vrij soortenarm. De ondergroei bestaat voornamelijk uit ruigtekruiden zoals gewone smeerwortel, grote brandnetel, hondsdraf en hennepnetel. Plaatselijk groeien sleedoorn en rode kornoelje. In lage delen met rietbegroeiing komt plaatselijk de spindotter voor, een variant van de gewone dotterbloem die uitsluitend voorkomt in het zoetwatergetijdengebied. Op een rivierkrib groeit de zeldzame Engelse alant.


De vogelfauna van het gebied bestaat vooral uit bos- en struweelvogels waaronder zwartkop, fitis, tuinfluiter, roodborst en tjiftjaf. Geregeld wordt ook de groene specht gehoord. Het bont zandoogje is een dagvlinder die vaak zonnend langs de paden kan worden gevonden.


Woudrichem

Vestingstad Woudrichem, of Woerkum, zoals de bewoners zeggen, is de enige stad van de Biesboschlinie. In de 9e eeuw ontstond op een oeverwal een marktplaats. Vandaag de dag is dit de waar de Hoogstraat en de Molenstraat kruisen. Deze plek is nog altijd het hart van de vestingstad.

De vesting van Woudrichem is klein, perfect om te voet te verkennen. Dwaal door de oude straatjes en langs alle historische hoogtepunten: de Martinuskerk, de molen, de stadswallen, de historische haven en de gevangenenpoort.Startpunt:

Parkeerplaats

Rijkswal 5

4285 AZ Woudrichem

(hier is slechts beperkte parkeergelegenheid, evt. parkeren in de omgeving van de Jacoba van Beierenstraat)Download hier het GPX-bestand


Terug naar de inhoud